Hàng tháo xe kho bên trong còn đẹp bao mục lũng giá 6tr5