hàng tháo xe kho bao zin 

1. cặp bánh 1tr6

2.cặp dè 4tr5

3. phuột trước 1tr6

4. gấp phuột sau 1tr2

5. cặp cốp 1tr

6 . đèn lái bể giá 700k

7.gác chân 600k

8. ghi đong cùm 1tr6