Mới chưa sử dụng giá 1tr2

Có thể là hình ảnh về cỏ và văn bản cho biết '80 100 60 00902 120 55 140 40 0009 MPH 20 CEV'Có thể là hình ảnh về cỏ và văn bản cho biết '100 80 60 00002 120 55 140 40 0009 MPH EV 20'Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về cỏCó thể là hình ảnh về cỏ